Koolist

Jõgeva Kunstikool aastast 1996

Jõgeva Kunstikool (edaspidi kunstikool) on Jõgeva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav haridusasutus, mis loob lastele ja täiskasvanutele võimaluse kunstialase huvihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimaluseks erinevates kunsti valdkondades. Kunstikool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, Jõgeva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

Kunstikooli tegevuse eesmärk on:

 1. luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks;
 2. laste, noorte ja täiskasvanute loomevõime avastamine ja kavakindel arendamine;
 3. õppekavajärgne õppetöö ja kunstihariduse andmine riiklike õigusaktidega määratud mahus;
 4. kunstialaseks kutseõppeks vajaliku ettevalmistuse võimaldamine;
 5. õpilaste kultuurihuvi süvendamine, silmaringi avardamine;
 6. kohaliku kultuurielu edendamine;
 7. kõrgkunsti vahendamine.

Kunstikooli ülesandeks on:

 1. kujundada õppekavale vastav õppe- ja töökeskkond;
 2. viia läbi kunstialast koolitust eelkooliealistele;
 3. viia läbi kunstialast koolitust noortele;
 4. viia läbi täiskasvanute kunstialast koolitust;
 5. korraldada vabaõppe koolitust;
 6. võimaldada andekatele õpilastele kunstialaseks edasiõppimiseks vajalik erialane tase;
 7. tagada andekatele õpilastele tingimused õpingute jätkamiseks peale riikliku raamõppekava alusel koostatud kunstikooli õppekava läbimist lisaainete näol;
 8. kasvatada õpilastes eetilisi ja esteetilisi omadusi.

Kunstikoolil on õigus:

 1. tegeleda õppematerjalide koostamise ja kirjastamisega;
 2. välja üürida inventari ja ruume vastavalt kehtestatud korrale;
 3. osutada põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid;
 4. korraldada kindlaksmääratud osalustasuga üritusi;
 5. korraldada tasulisi seminare ja kursusi.

Kunstikoolis õpivad õppurid, kelleks on lapsed, noored ja täiskasvanud.

Kunstikoolis õppimine on tasuline.